Kor­nit Di­gi­tal na Te­xpro­cess 2024. Kompleksowe portfolio na targach

© Kor­nit Digital

Kor­nit Di­gi­tal zaprezentuje zintegrowane portfolio przepływu pra­cy na tar­gach Te­xpro­cess 2024. Wystawa Kornit w Messe Frank­furt, która odbędzie się w dniach 23–26 kwiet­nia, pozwoli uczestnikom doświadczyć niezrównanej mocy cyfrowych tekstyliów, umożliwiając firmom dynamiczny i zrównoważony rozwój, reagowanie na stale zmieniające się wymagania klientów i nowy, cyfrowy łańcuch dostaw.

Kornit Digital będzie oferować wgląd w kompleksowy ekosystem produkcji tkanin, który pozwala na produkcję dowolnej tkaniny i dowolnego projektu w dowolnym celu. Centralnym elementem prezentacji będzie maszyna Kornit Presto MAX, która szybko zmienia cyfrowy świat druku na tkaninach z możliwością drukowania na dowolnym rodzaju tkaniny od bawełny i poliestru do dżins i skórę. To jed­no­eta­po­we roz­wi­ąza­nie wy­zna­cza no­we stan­dar­dy za­rów­no w pro­jek­to­wa­niu, jak i pro­duk­cji tek­sty­li­ów, tka­nin, de­ko­ra­cji wnętrz i nie tyl­ko. Udo­wod­nio­no, że Pre­sto MAX, zbudowany w opar­ciu o obiet­ni­cę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, ra­dy­kal­nie zmniej­sza za­rów­no zużycie wo­dy, jak i ilo­ść od­pa­dów, za­pew­nia­jąc świa­do­mym eko­lo­gicz­nie fir­mom roz­wój na ryn­ku. Jest to pierw­szy na świe­cie sys­tem umo­żli­wia­jący dru­ko­wa­nie bia­łym tu­szem na ko­lo­ro­wych tkaninach obok neo­nów, co po­zwa­la roz­sze­rzyć ga­mę ko­lo­rów na­wet o 30 pro­cent. No­we tu­sze Kor­nit Vi­vi­do ofe­ru­ją ciem­no­czarne pig­men­ty.

Kor­nitX Glo­bal Ful­fil­l­ment Network
Na targach we Frankfurcie Kornit Digital zaprezentuje dodatkowo Kor­nitX Glo­bal Ful­fil­l­ment Network. Jest to re­wo­lu­cyj­ne roz­wi­ąza­nie za­pro­jek­to­wa­ne w ce­lu opty­ma­li­za­cji wy­daj­no­ści operacyjnej, eli­mi­no­wa­nia wąskich gar­deł w ła­ńcu­chu do­staw i za­pew­nia­nia łatwej do­stęp­no­ści pro­duk­tów spe­łniających wy­ma­ga­nia klien­tów. Ro­zwi­ąza­nie łączy mar­ki, sprze­daw­ców detalicznych i plat­for­my cy­fro­we w sieć pro­duk­cyj­ną wy­so­kiej ja­ko­ści, za­pew­nia­jąc szyb­kie uzupełnianie za­pa­sów i do­sto­so­wy­wa­nie się do tren­dów w przy­pad­ku pro­duk­cji bez­po­śred­nio na tka­ni­nę. Re­wo­lu­cyj­ne monito­ro­wa­nie i kon­tro­la od pik­se­li do dzia­łek w pe­łni in­te­gru­je kompleksowy prze­pływ pra­cy pro­duk­cyj­nej, za­pew­nia­jąc płyn­ną ob­słu­gę. Ro­zwi­ąza­nie opar­te na prze­ło­mo­wej tech­no­lo­gii MAX fir­my Kor­nit umo­żli­wia mar­kom uwol­nie­nie się od tra­dy­cyj­nych ogra­ni­czeń i uwol­nie­nie ich praw­dzi­we­go po­ten­cja­łu. Umo­żli­wia im mak­sy­ma­li­za­cję ma­rży, zwiększanie ren­tow­no­ści i to­ro­wa­nie dro­gi dla zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści w cy­fro­wej bra­nży modowej i tek­styl­nej na żąda­nie.

Dodatkowe prezentacje
Oprócz de­mon­stra­cji tech­no­lo­gii, Kor­nit Digital chce ponadto pod­kre­ślić w ja­ki spo­sób tech­no­lo­gia MAX słu­ży ja­ko tęt­ni­ąca ży­ciem plat­for­ma part­ner­ska za­pew­nia­jąca mo­żli­wo­ści w ca­łym ła­ńcu­chu dru­ko­wa­nia i prze­twa­rza­nia tka­nin. W tym celu firma wyróżniła kluczowych partnerów wśród których znalazły się firmy Co­lor­tex, Zwis­sTex, Print Lo­gi­stic, CGS, Fa­stSwen, Pre­mier Di­gi­tal Texti­les, Gre­en­tex.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama