Policyjny projekt

Data publikacji: Marzec 2012

Opracowanie: Katarzyna S. Nowak

W ostatnim czasie szeroko komentowano w mediach sprawę projektu unijnego, w ramach którego poszerzy się dostępność do usług informacyjnych na wybranych komendach policji. Już wkrótce – w 33 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego – będzie można skorzystać z darmowego Internetu. Mimo że celem projektu jest usprawnienia procesu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, to cały czas kontrowersje wzbudza wysokość wydanej na infokioski sumy oraz wybór lokalizacji.

 

Jak to zwykle bywa w przypadku dużych inwestycji, również projekt przeznaczenia niespełna 2 mln złotych na infokioski posiada swoich zwolenników i adwersarzy. Najczęściej cytowane w mediach argumenty przeciw inicjatywie „Budowy systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach policji śląskiej” to ograniczona dostępność do infokiosków (konieczność wejścia na komendę), niewykorzystywanie w pełni potencjału urządzeń, a także uzasadnienie takiej inwestycji wobec ogólnego stanu wyposażenia komend policji. Nie chcąc poprzestawać na cytowaniu adwersarzy projektu, postanowiliśmy sięgnąć do źródła i porozmawiać z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – podinsp. Andrzejem Gąską.

 

Visual Comunication: Do kogo będzie skierowany infokiosk?

 

Andrzej Gąska: Projekt pod nazwą „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach policji śląskiej”, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, został napisany w odpowiedzi na Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych stanowi odpowiedź na zidentyfikowane w społeczeństwie, jak i jego otoczeniu potrzeby. Przedmiotowy projekt nie jest w tej mierze wyjątkiem i stanowi odpowiedź na zidentyfikowane w społeczeństwie potrzeby informacji oraz bezpieczeństwa, które leżą u podstaw Piramidy Potrzeb Maslowa. Brak jest uniwersalnej definicji publicznego punktu dostępu do Internetu, ale można wymienić kilka z jego najważniejszych cech charakteryzujących cel realizacji przedsięwzięcia: Dostępność – system obejmuje 33 lokalizacje tzn. 32 komendy miejskie i powiatowe oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach; Powszechność świadczenia usług – „otwartość” dla wszystkich możliwości korzystania z narzędzi informatycznych; Możliwość korzystania z usług nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych; Wspólne korzystanie z zasobów informatycznych (sprzętu, oprogramowania, dostępu do Internetu), które jest ukierunkowane zwłaszcza na tą część społeczeństwa, która nie posiada własnych zasobów, jak również umiejętności praktycznego z nich korzystania. System internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu będzie narzędziem, które umożliwi dostarczenie społeczeństwu najbardziej aktualnych informacji na temat działań nacelowanych na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa oraz ochrony porządku publicznego, które codziennie są podejmowane przez funkcjonariuszy Policji. Uruchomienie systemu przyczyni się do usprawnienia procesu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, co będzie miało swoje przełożenie zarówno na usprawnienie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy, jak i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Policji, jako organizacji transparentnej, nastawionej na dialog i wymianę informacji. Infokioski umożliwią dostęp do stron internetowych organów administracji lokalnej, samorządowej i rządowej, instytucji związanych z rynkiem pracy w poszczególnych miejscowościach, jak również Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który także przy wykorzystaniu środków unijnych realizuje wiele programów w głównej mierze są skierowanych do osób bezrobotnych, jak i osób które noszą się z zamiarem otwarcia własnej działalności gospodarczej, instytucji związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak chociażby Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, czy też Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, co w sposób pozytywny wpłynie na zwiększenie liczby odbiorców informacji o działaniach podejmowanych przez te instytucje. Natomiast, otrzymana ze społeczeństwa informacja zwrotna zasygnalizuje obszary wymagające interwencji czy też poprawy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przyśpieszenia załatwienia spraw, jak również może wpłynąć na rozszerzenie katalogu tychże. Publiczne punkty dostępu do Internetu stworzą możliwość skorzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) – systemu informatycznego, dzięki któremu obywatele zostali wyposażeni w możliwość załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniają swoje usługi w postaci elektronicznej. Aplikujący do służby w Policji kandydaci, jak również osoby zainteresowane pracą w Korpusie Służby Cywilnej zyskają możliwość zapoznania się zarówno z bieżącymi ogłoszeniami o naborach, wymogami stawianymi kandydatom, jak i koniecznymi dokumentami, jakie należy przedłożyć ubiegając się o przyjęcie. Oczekiwanie na załatwienie sprawy przez klienta instytucji może zostać przezeń wykorzystane na sprawdzenie swojej poczty elektronicznej, jak również zapoznanie się z najnowszymi informacjami prezentowanymi na stronach portali informacyjnych. Infokiosk przyjdzie z pomocą, kiedy klient zapomni, o której odjeżdża jego autobus czy też tramwaj. Infokioski mogą stać się narzędziami pomocnymi w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, bowiem za ich pomocą negocjatorzy policyjni mogą zbierać dostępne w sieci informacje o człowieku w kryzysie, któremu wyruszają na pomoc. Beneficjentami pośrednimi przedmiotowego projektu są mieszkańcy województwa śląskiego, jak również turyści i osoby ten obszar odwiedzające.

 

V.C.: Czy dostępność tylko stron urzędowych nie stanowi ograniczenia dla korzystających?

 

A.G.: Jednym z założeń przedmiotowego projektu jest dostępność nie tylko do stron internetowych poszczególnych urzędów, czy też ministerstw i powyżej wymienionych instytucji, ale dostępność do Internetu, jako szeroko pojętego źródła informacji o bliższym i dalszym otoczeniu jednostki i zmianach w nim się dokonujących. W infokioskach brak będzie dostępu do wszystkich stron zawierających treści pornograficzne, godzące w podstawowe wartości człowieka, portali społecznościowych, jak również portali aukcyjnych.

 

V.C.: Czy potrzebne było takie zaawansowanie technologiczne (a co za tym idzie kosztowne) urządzenie, aby korzystać ze stron urzędowych?

 

A.G.: W 2008 roku zostały przeprowadzone badania, których wyniki potwierdziły zasadność realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Przedsięwzięć upowszechniających źródło informacji, jakim jest Internet, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, jakimi są infokioski i nowoczesnych technologii, pośród społeczeństwa. Realizacja tego rodzaju przedsięwzięć przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu tej części społeczeństwa, która nie dysponuje własnym sprzętem komputerowym, nie posiada dostępu do Internetu, ponadto przyczynia się do przezwyciężenia barier mentalnych i postaw pasywnych w dążeniu do nowoczesności, sprzyja rozwojowi postaw kreatywnych i innowacyjnych, jak również zwiększa poziom wiedzy i kompetencji mieszkańców województwa śląskiego. A to są wartości, które trudno oszacować w wartościach liczbowych. Zakupione w ramach projektu urządzenia odznaczają się wysokim poziomem jakości, który umożliwi bezawaryjne działanie sprzętu, a co za tym idzie dobrą jakość świadczonych usług. Jednakże najważniejszym kryterium, którym kierowano się dokonując wyboru sprzętu, było zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych z uwagi na specyfikę instytucji i celów do realizacji których została powołana.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama